Ashikaga Yoshitane murió el 23 de mayo del año 1523

Un día como hoy 23 de mayo del año 1523 murió Ashikaga Yoshitane, 10.º shogun ashikaga japonés.